*ENGLISH BELOW

Algemene voorwaarden en reglement TRIAMSTERDAM

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: Het door Amsterdam Sport Events B.V. in enig jaar te organiseren sportevenement: TRIAMSTERDAM.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: de rechtspersonen (in deze Amsterdam Sport Events B.V.) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar voor de Olympic Distance en 18 jaar voor de Half Distance

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Annuleren

Wanneer je een annuleringsoptie hebt besteld, werkt de verzekering op basis van een principe dat geld wordt teruggestort zonder vragen te stellen als deze is afgesloten. We bevelen het sterk aan om deze verzekering af te sluiten, omdat er anders geen mogelijkheid is je geld terug te krijgen. Het is daarnaast niet toegestaan om je inschrijving over te dragen aan iemand anders. De annuleringsoptie kost €15,00 voor een OD en €20,00 voor een HD

Het beleid van uitkeren is van toepassing op het inschrijfgeld:
– Gebruik voor 1 mei 2019 – 100% teruggave
– Gebruik met ingang van 1 mei t/m 31 mei 2019 – 50% teruggave
– Gebruik met ingang van 1 juni t/m 28 juni 2019 – 20% teruggave
– Geen teruggave mogelijk na 28 juni 2019

Zonder annuleringsoptie is er geen mogelijkheid tot het overgaan van restitutie. Als je je wilt terugtrekken uit de TRIAMSTERDAM, stuur dan een email naar info@tri.amsterdam Geef hierbij ook je IBAN en Swift nummer op.

2.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

REGLEMENT:

TRIAMSTERDAM wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond en conformeert zich aan de voorgeschreven richtlijnen. 

ZWEMREGELS

FIETSREGELS

LOOPREGELS

 

ENGLISH:

TRIAMSTERDAM is organized according to Dutch Triathlon Federation competition rules

Cancellation option:
After signing up for TRIAMSTERDAM, you have the possibility to cancel your registration. This option works on a “money back, no questions asked” basis. We highly recommend you to buy this option, since there will be no possibility to get your money back or to give the entry to anyone else or to moving to another year or another race. The cancellation option costs 15,- euro for OD and 20,- for HD. The return policy only applies to the entry fee:

– Used before May 1st 2019 – 100% refund
– Used between May 1st and May 31th – 50% refund
– Used between June1th and June 28th – 20% refund
– No refund possible after June 28th 2019

No changes in team members are permitted after June 21th 2019.
Entries close on June 21th 2019.

SWIM RULES

BIKE RULES

RUN RULES