Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: de in enig jaar en plaats te houden wedstrijden onder de
noemer van de StrongSisterRun Dit betreft de StrongSisterRun 5KM en de
StrongSisterRun 10KM en de Booty Challenge, waar de Deelnemer zich voor
heeft ingeschreven.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator
toegelaten wijze heeft ingeschreven voor een deelname aan het Evenement.
3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de
Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator: StrongWEB BV te Hellendoorn.

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk
persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd
heeft bereikt (zie wedstrijdreglement).
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het
daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft
ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer
persoonlijk.
4. Het is de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst tot de
in het wedstrijdreglement genoemde datum over te dragen aan een derde.
Omschrijven van startbewijs is daarvoor noodzakelijk. (artikel 10
deelnamereglement)
5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen is
het mogelijk het startbewijs over te dragen aan een ander. Eventuele kosten
voor bestelde extra's en overige betalingen op grond van de Overeenkomst
worden niet gerestitueerd.
6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten
het evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de
Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer
gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk
voor enige, schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als
gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de
Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke
schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel
aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer
aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot
vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn
overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede
gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij
aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal
hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de
Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan
het Evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten
lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of
nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende
verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde
schade.

Artikel 4: Portretrecht
1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor
openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en
beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de
Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het
aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik
van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van
informatie aan de Deelnemer.
2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per
e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie
door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens,
waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal
stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst
toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en
wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen
en via internet.
3. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s, video’s en resultaten
kunnen worden gebruikt voor promotie van toekomstige run. Voor het
gebruik van deze gegevens wordt geen vergoeding gegeven.