Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Evenement: de in enig jaar en plaats te houden wedstrijden onder de noemer van de ObstacleRun. Dit betreft de 5KM, 10KM, 15KM, en 21KM, waar de Deelnemer zich voor heeft ingeschreven. 

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor een deelname aan het Evenement. 

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. 

4. Organisator: StrongWEB BV te Hellendoorn.

Artikel 2: Deelname 

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie wedstrijdreglement). 

2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. 

3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. 

4. Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. Het is de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst tot de in het wedstrijdreglement genoemde datum over te dragen aan een derde. Omschrijven van startbewijs is daarvoor noodzakelijk . Eventuele kosten voor bestelde extra's en overige betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.  

5. Wijzigen van inschrijving, het op andermans naam zetten, is mogelijk tot 1 augustus 2020. Hiervoor wordt 5 euro in rekening gebracht.

6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden, starttijden, datum en of locatie van het evenement te wijzigen. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden of te wijzigen doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld. 

7. Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud De Organisator zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen. 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Deelname aan het evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige, schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van Deelnemer en/of (andere) derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement. 

4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, over een zwemdiploma beschikt, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

Artikel 4: Portretrecht 

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal – en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar/hoorbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden in reclame/online uitingen van derden.  

Artikel 5: Persoonsgegevens 

1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer (mits hiervoor op het inschrijfformulier toestemming is gegeven door de deelnemer). 

2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

3. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s, video’s en resultaten kunnen worden gebruikt voor promotie van toekomstige run  zoals beschreven in artikel 4 . Voor het gebruik van deze gegevens wordt geen vergoeding gegeven.