ALGEMENE VOORWAARDEN 2019

 

NN CPC LOOP DEN HAAG - INDIVIDUELE DEELNAME

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement NN CPC Loop Den Haag.

  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

  4. Organisator: de besloten vennootschap . (Hrg. 61328111).

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

   

  Artikel 2 Deelname

 3. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Voor het onderdeel ‘Halve Marathon’ is dit 18 jaar, ’10 km’ 14 jaar, ‘5 km’ 12 jaar, ‘2,5 km’ 8-12 jaar en ‘1 km’ 0-10 jaar.

 4. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

 5. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

 6. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tegen een vergoeding van administratiekosten á € 3,-- .

 7. Indien de Deelnemer aan het onderdeel ‘Halve Marathon’ bij zijn inschrijving een annuleringsregeling heeft genomen, kan hij tot en met 30 kalenderdagen voor het Evenement kosteloos zijn reeds betaalde inschrijfgeld en eventueel bestelde extra’s terug vragen. De eventuele betalingen gedaan voor het goede doel, Energy Lab en de annuleringsregeling (zijnde € 5,--) worden niet gerestitueerd. Indien een Deelnemer aan het onderdeel ’10 km’, ‘5 km’, ‘2,5 km’ of ‘1 km’ is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daar van, plaats. Wijziging naar een hogere afstand kan mits betaling van het verschil met de prijs van de hogere afstand.

 8. Deelnemers aan de NN halve marathon doen automatisch mee voor de World Championships final. Deelnemers kunnen hiervoor eenmalig benaderd worden na de NN CPC Loop Den Haag om deel te nemen aan de World Championships final.

 9. Verzoeken tot annulering die binnen 30 kalenderdagen voor het Evenement worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

 10. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, eventuele annuleringsregeling en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.

 11. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s zoals bijvoorbeeld graveren medaille en SMS-Service. Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

 12. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste vier volzinnen van lid 8 zijn hierop van toepassing.

 13. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

   

  Artikel 3 Aansprakelijkheid

 14. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 15. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

 16. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

 17. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

 18. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 19. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

   

  Artikel 4 Portretrecht
  Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

   

  Artikel 5 Persoonsgegevens
  De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

  Hulpdiensten en gezondheid

  Tijdens evenementen van Stichting Nederland beweegt zijn verschillende hulpdiensten actief om in geval van
  gezondheidsproblemen van deelnemers eerste hulp of andere zorg te verlenen.Stichting Nederland beweegt
  behoudt zich het recht voor gegevens van deelnemers aan hulpdiensten te verstrekken en/of van deze
  hulpdiensten op te vragen op het moment dat er zorg verleend dient te worden aan de deelnemer in
  kwestie door betrokken hulpdienst(en). Denk hierbij aan persoonsgegevens van de deelnemer zelf en
  het noodnummer wat bij sommige evenementen opgegeven kan worden, of startnummers. Onder
  hulpdiensten worden verstaan het Rode Kruis, ambulance, ziekenhuis, politie en brandweer.

  Artikel 6 Geschillenregeling
  Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

   

  Artikel 7 Wedstrijdreglement
  Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het  wedstrijdreglement NN CPC Den Haag dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

   

  Artikel 8 Geldigheid van bepalingen
  Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

   

   

ALGEMENE VOORWAARDEN 2019

 

NN CPC LOOP DEN HAAG – BUSINESS RUN

 

Artikel 1 Definities; toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement NN CPC Loop Den Haag.

  2. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.

  3. Team: een als zodanig ingeschreven groep Deelnemers.

  4. Wedstrijd Team: deze groep werknemers van ten minste drie en ten hoogste acht Deelnemers dienen minimaal een half jaar in de desbetreffende organisatie werkzaam te zijn.

  5. Recreanten Team: deze groep lopers van ten minste drie en ten hoogste acht Deelnemers bestaan uit eigen invulling.

  6. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.

  7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan een Evenement.

  8. Organisator: de besloten vennootschap . (Hrg. 61328111).

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

   

  Artikel 2 Deelnemende Bedrijven; Wedstrijd Teams / Recreanten Teams

 3. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

  1. rechtspersonen die zijn ingeschreven in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

  2. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

  3. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

 4. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen die niet aan voornoemde eisen voldoen, tot deelname toe te laten.

 5. Een Team kan worden ingeschreven voor één van de volgende onderdelen:

  1. Business Run Halve Marathon;

  2. Business Run 10 km;

  3. Business Run 5 km.

 6. Elk Deelnemend Bedrijf kan één team aanmelden voor de Bedrijven Wedstrijdloop. Het Wedstrijd Team mag enkel bestaan uit medewerkers van het bedrijf (geen gastlopers). Elk Deelnemend Bedrijf kan een ongelimiteerd aantal teams inschrijven voor de Bedrijven Recreantenloop. Het Recreanten Team mag uit medewerkers, maar ook uit gastlopers bestaan.

 7. Bij geconstateerde overtreding volgt diskwalificatie van het Team. De overige plaatsen in het Team zijn vrij te verdelen, bijvoorbeeld voor externe relaties.

 8. De totaaltijd van een Team bestaat uit de opgetelde tijden van de drie snelste leden van het desbetreffende Team. Indien minder dan drie leden van een Team finishen volgt diskwalificatie van dat Team.

 9. De Teams strijden om de eerste plaats in de categorie Bedrijvenlopen.

 10. De diskwalificatie van een Team impliceert niet de diskwalificatie van de leden van dat Team als individuele Deelnemers.

 11. Een Wedstrijd Team mag enkel bestaan uit medewerkers die ook daadwerkelijk minimaal al een half jaar in de desbetreffende organisatie werkzaam zijn. Een Recreanten Team mag bestaan uit een eigen invulling van deelnemers.

   

  Artikel 3 Deelnemers

 12. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd of bij gebreke aan zo’n vaststelling tenminste de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.

 13. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend, dan wel langs elektronische weg middels het volledig en naar waarheid in te vullen inschrijfformulier op de website van de Organisator, en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Aanmelding voor een editie van het Evenement zal niet meer mogelijk zijn nadat de Organisator met betrekking tot die editie de inschrijving heeft gesloten.

 14. De Organisator deelt de Deelnemers in de diverse voor het Evenement geldende categorieën in, op basis van leeftijd en geslacht, naar de situatie op de wedstrijddag. Een Team kan bestaan uit Deelnemers uit meerdere categorieën.

 15. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan een Evenement deel te laten nemen.

 16. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer uitsluitend in het Team waarvoor hij is ingeschreven.

 17. Deelnemers aan de NN halve marathon doen automatisch mee voor de World Championships final. Deelnemers kunnen hiervoor eenmalig benadert worden na de NN CPC Loop Den Haag om deel te nemen aan de World Championships final.

 18. Het is het Deelnemend Bedrijf, noch de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.

 19. Na aanmelding van een of meerdere teams is het Deelnemend Bedrijf verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. Indien een Deelnemer of een Team verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd, ook niet gedeeltelijk. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

 20. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s zoals bijvoorbeeld graveren medaille en SMS-Service. Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

 21. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste drie volzinnen van lid 8 zijn hierop van toepassing.

 22. Een eventueel door de Organisator voor deelname aan het Evenement uitgenodigde atleet is uitgesloten van deelname als Deelnemer.

 23. De verantwoordelijke van de inschrijving van het Deelnemend Bedrijf, dan wel de groep, neemt de verantwoordelijkheid op zich om alle Deelnemers te wijzen op de Algemene Voorwaarden en het wedstrijdreglement van het Evenement. Zodoende dat elke Deelnemer aan het Evenement zich daarmee akkoord heeft verklaard.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

 4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer  uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.

 5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 7. Het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.

   

  Artikel 5 Portretrecht
  Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

   

  Artikel 6 Persoonsgegevens
  De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

  Hulpdiensten en gezondheid

  Tijdens evenementen van Stichting Nederland beweegt zijn verschillende hulpdiensten actief om in geval van
  gezondheidsproblemen van deelnemers eerste hulp of andere zorg te verlenen. Stichting Nederland beweegt
  behoudt zich het recht voor gegevens van deelnemers aan hulpdiensten te verstrekken en/of van deze
  hulpdiensten op te vragen op het moment dat er zorg verleend dient te worden aan de deelnemer in
  kwestie door betrokken hulpdienst(en). Denk hierbij aan persoonsgegevens van de deelnemer zelf en
  het noodnummer wat bij sommige evenementen opgegeven kan worden, of startnummers. Onder
  hulpdiensten worden verstaan het Rode Kruis, ambulance, ziekenhuis, politie en brandweer.

  Artikel 7 Geschillenregeling
  Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

   

  Artikel 8 Geldigheid van bepalingen
  Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.