ALGEMENE VOORWAARDEN 2019

 

NN MARATHON ROTTERDAM - INDIVIDUELE DEELNAME

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement NN Marathon Rotterdam.

  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

  4. Organisator: de besloten vennootschap Rotterdam Marathon B.V. (Hrg. 24307623).

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

   

  Artikel 2 Deelname

 3. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Voor het onderdeel ‘Marathon’ is dit 20 jaar, ‘1/4 Marathon’ 14 jaar, ‘4,2 km’ 12 jaar, ‘2,5 km’ 10 jaar en ‘1 km’ 7 jaar.

 4. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

 5. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

 6. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tot 5 dagen voor het Evenement, na toestemming van de Organisator en tegen een vergoeding van administratiekosten. De administratiekosten voor het onderdeel ‘Marathon’ bedragen € 5,-- en voor de onderdelen ‘1/4 Marathon’ en ‘4,2 km’ € 3,--. Voor de onderdelen ‘2,5 km’ en ‘1 km’ is overdragen van het startnummer niet mogelijk.

 7. Indien de Deelnemer aan het onderdeel ‘Marathon’ bij zijn inschrijving een annuleringsregeling heeft genomen, kan hij tot en met 15 februari 2019 kosteloos zijn reeds betaalde inschrijfgeld en eventueel bestelde extra’s terugvragen. De eventuele betalingen gedaan voor het goede doel, Energy Lab en de annuleringsregeling (zijnde € 6,--) worden niet gerestitueerd. Indien een Deelnemer aan het onderdeel ’1/4 Marathon’, ‘4,2 km’, ‘2,5 km’ of ‘1 km’ is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daarvan, plaats. Wijziging naar een hogere afstand kan mits betaling van het verschil met de prijs van de hogere afstand.

 8. Verzoeken tot annulering die na 15 februari 2019 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

 9. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, eventuele annuleringsregeling en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.

 10. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s zoals bijvoorbeeld graveren medaille en SMS-Service. Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

 11. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste vier volzinnen van lid 8 zijn hierop van toepassing.

 12. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

   

  Artikel 3 Aansprakelijkheid

 13. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 14. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

 15. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

 16. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

 17. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 18. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

   

  Artikel 4 Portretrecht
  Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

   

  Artikel 5 Persoonsgegevens
  De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

  Hulpdiensten en gezondheid
  Tijdens evenementen van Rotterdam Marathon B.V. zijn verschillende hulpdiensten actief om in geval van gezondheidsproblemen van deelnemers eerste hulp of andere zorg te verlenen. Rotterdam Marathon B.V. behoudt zich het recht voor gegevens van deelnemers aan hulpdiensten te verstrekken en/of van deze hulpdiensten op te vragen op het moment dat er zorg verleend dient te worden aan de deelnemer in kwestie door betrokken hulpdienst(en). Denk hierbij aan persoonsgegevens van de deelnemer zelf en het noodnummer wat bij sommige evenementen opgegeven kan worden, of startnummers. Onder hulpdiensten worden verstaan het Medisch Team Rotterdam Marathon B.V., het Rode Kruis, ambulance, ziekenhuis, politie en brandweer.

  Artikel 6 Geschillenregeling
  Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

   

  Artikel 7 Wedstrijdreglement
  Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement NN Marathon Rotterdam dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

   

  Artikel 8 
  Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

   

ALGEMENE VOORWAARDEN 2019

 

NN MARATHON ROTTERDAM – BUSINESS RUN

 

Artikel 1 Definities; toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement NN Marathon Rotterdam.

  2. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.

  3. Team: een als zodanig ingeschreven groep Deelnemers.

  4. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.

  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan een Evenement.

  6. Organisator: de besloten vennootschap Rotterdam Marathon B.V. (Hrg. 24307623).

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

   

  Artikel 2 Deelnemende Bedrijven; Teams

 3. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

  1. rechtspersonen die zijn ingeschreven in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

  2. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

  3. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

 4. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen die niet aan voornoemde eisen voldoen, tot deelname toe te laten.

 5. Een Team kan worden ingeschreven voor één van de volgende onderdelen:

  1. Business Duo Marathon;

  2. Business Estafette Marathon.

 6. Elk Deelnemend Bedrijf neemt deel met één of meer Teams.

 7. Bij het onderdeel “Business Duo Marathon” bestaat ieder Team uit twee Deelnemers, die bij wijze van estafette elk een halve marathonafstand afleggen. Bij het onderdeel “Business Estafette Marathon” bestaat ieder Team uit vier Deelnemers, die bij wijze van estafette elk een kwart marathonafstand afleggen. Voor elk onderdeel geldt dat alle Deelnemers langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken voor minimaal 15 uur per week in dienst dienen te zijn geweest van het Deelnemend Bedrijf. Bij geconstateerde overtreding volgt diskwalificatie van het Team.

 8. Bij de onderdelen “Business Duo Marathon” en “Business Estafette Marathon” is de totaaltijd van een Team gelijk aan de tijd waarop de als laatste lopende Deelnemer van dat Team de finish passeert. Voor die onderdelen geldt dat indien van enig Team niet alle leden finishen, diskwalificatie van dat Team volgt.

   

  Artikel 3 Deelnemers

 9. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd of bij gebreke aan zo’n vaststelling tenminste de leeftijd van twintig jaar te hebben bereikt.

 10. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend, dan wel langs elektronische weg middels het volledig en naar waarheid in te vullen inschrijfformulier op de website van de Organisator, en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Aanmelding voor een editie van het Evenement zal niet meer mogelijk zijn nadat de Organisator met betrekking tot die editie de inschrijving heeft gesloten.

 11. De Organisator deelt de Deelnemers in de diverse voor het Evenement geldende categorieën in, op basis van leeftijd en geslacht, naar de situatie op de wedstrijddag. Een Team kan bestaan uit Deelnemers uit meerdere categorieën.

 12. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan een Evenement deel te laten nemen.

 13. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer uitsluitend in het Team waarvoor hij is ingeschreven.

 14. Het is het Deelnemend Bedrijf, noch de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.

 15. Na aanmelding van een of meerdere teams is het Deelnemend Bedrijf verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. Indien een Deelnemer of een Team verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd, ook niet gedeeltelijk. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

 16. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s zoals bijvoorbeeld graveren medaille en SMS-Service. Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

 17. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste drie volzinnen van lid 8 zijn hierop van toepassing.

 18. Een eventueel door de Organisator voor deelname aan het Evenement uitgenodigde atleet is uitgesloten van deelname als Deelnemer.

 19. De verantwoordelijke van de inschrijving van het Deelnemend Bedrijf, dan wel de groep, neemt de verantwoordelijkheid op zich om alle Deelnemers te wijzen op de Algemene Voorwaarden en het wedstrijdreglement van het Evenement. Zodoende dat elke Deelnemer aan het Evenement zich daarmee akkoord heeft verklaard.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

 4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.

 5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 7. Het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.

   

  Artikel 5 Portretrecht
  Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

   

  Artikel 6 Persoonsgegevens
  De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

  Hulpdiensten en gezondheid
  Tijdens evenementen van Rotterdam Marathon B.V. zijn verschillende hulpdiensten actief om in geval van gezondheidsproblemen van deelnemers eerste hulp of andere zorg te verlenen. Rotterdam Marathon B.V. behoudt zich het recht voor gegevens van deelnemers aan hulpdiensten te verstrekken en/of van deze hulpdiensten op te vragen op het moment dat er zorg verleend dient te worden aan de deelnemer in kwestie door betrokken hulpdienst(en). Denk hierbij aan persoonsgegevens van de deelnemer zelf en het noodnummer wat bij sommige evenementen opgegeven kan worden, of startnummers. Onder hulpdiensten worden verstaan het Medisch Team Rotterdam Marathon B.V., het Rode Kruis, ambulance, ziekenhuis, politie en brandweer.

   

  Artikel 7 Geschillenregeling
  Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

   

  Artikel 8 
  Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.