Algemene voorwaarden en reglement Fjoertoer Egmond 2020

Inleiding

1. Algemene voorwaarden individuele deelnemers

2. Algemene voorwaarden groepen en Family Fjoertoer

3. Reglement deelnemers

1. Algemene voorwaarden individuele deelnemers

Artikel 1: Definities       
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:     
a. Evenement: het door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren wandelevenement Fjoertoer Egmond.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.              
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.   
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname      
2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld tijdig en volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. 
2.2. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd. Voor leden van Le Champion geldt dat bij schriftelijke annulering tot en met 19 oktober 2020 er restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen (met uitzondering van de vrijwillige bijdrage aan het goede doel) op grond van de Overeenkomst aan de Deelnemer plaats kan vinden. Na 20 oktober 2020 vindt er ook voor de leden van Le Champion geen restitutie plaats op grond van de Overeenkomst aan de Deelnemer.
2.3. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan Deelnemer plaatsvinden.
2.4. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.
2.5. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs voor het Evenement is toegestaan. Overdracht is alleen mogelijk via het persoonlijk account in de inschrijfmodule.
 

Artikel 3: Aansprakelijkheid      
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.            
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.               
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.      
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.       
3.6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).
3.7. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 4: Portretrecht  
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video's of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens    
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en - mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven - voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Reglement
6.1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement Fjoertoer Egmond, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden onderaan deze pagina.
6.2. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
6.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
6.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 7: Geschillen
7.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

 

2. Algemene voorwaarden groepen en Family Fjoertoer

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: een door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren wandelevenement Fjoertoer Egmond.
b. Deelnemende Groep: een bedrijf, vereniging, instelling of vriendengroep dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze collectief minimaal 5 Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
Family Fjoertoer: een persoon, die op een door de Organisator toegelaten wijze collectief minimaal 2 en maximaal 8 personen binnen één en dezelfde familie heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemende Groep / Family Fjoertoer op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemende Groep / Family Fjoertoer en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
f. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee een Deelnemende Groep / Family Fjoertoer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Groepen
2.1. Deelnemende Groepen kunnen zijn Bedrijven, verenigingen, instellingen, vriendengroepen, enz.
2.2. Deelnemende Groepen bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 personen.
2.3. Deelnemende groep is een overeenkomst aangegaan door de aanmelding via deze website en het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de bijbehorende betalingsverplichting.
2.4. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

Artikel 2.1 Family Fjoertoer
2.1. Deelnemende Groepen bestaat uit minimaal 2 en maximaal 10 personen LET OP! bedrijven, instellingen, verenigingen en vriendengroepen zijn uitgesloten van deelname aan de Family Fjoertoer.
2.2. Minimale leeftijd om deel te nemen aan de Family Fjoertoer is 4 jaar.
2.3. Deelnemende groep is een overeenkomst aangegaan door de aanmelding via deze website en het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de bijbehorende betalingsverplichting.
2.4. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.
2.5. Bij Deelname aan de Family Fjoertoer geldt een maximum aantal van twee volwassenen per Deelnemend kind. 

Artikel 3: Deelnemers
3.1. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Groep voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld 21 dagen na factuurdatum volledig is voldaan en indien het de Deelnemend Groep akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
3.2. Alleen bij schriftelijke annulering t/m 19 oktober kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen (met uitzondering van de vrijwillige bijdrage aan het goede doel) op grond van de Overeenkomst aan de Deelnemende Groep / Family Fjoertoer plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt 10% van de kosten van het/de geannuleerde groep en extra bestellingen in rekening gebracht. Bij annulering van 21 september t/m 19 oktober wordt 50% van de kosten van de geannuleerde Deelnemers en extra bestellingen in rekening gebracht. Na 19 oktober wordt 100% van de kosten van geannuleerde Deelnemers/Groep/ Family Fjoertoer en extra bestellingen in rekening gebracht.
3.3. Annuleren is alleen mogelijk bij annulering van vijf of meer Deelnemers bij groepen. Bij annulering van minder dan vijf Deelnemers worden geen inschrijfgelden gerestitueerd. Bij de Family Fjoertoer is Annuleren alleen mogelijk bij annulering van twee of meer Deelnemers.
3.4. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten plaats vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan de Deelnemende Groep / Family Fjoertoer plaatsvinden. De Deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde trui; deze zullen per post worden toegezonden.
3.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemende Groep / Family Fjoertoer en Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van de Deelnemende Groep / Family Fjoertoer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van de Deelnemende Groep / Family Fjoertoer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. De Deelnemende Groep / Family Fjoertoer verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Deelnemende Groep / Family Fjoertoer verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
4.5. De Deelnemende Groep / Family Fjoertoer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemende Groep / Family Fjoertoer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6. De Deelnemende Groep / Family Fjoertoer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 5: Portretrecht
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video's of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer / Deelnemende Groep  / Family Fjoertoer zichtbaar is / zijn voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 6: Persoonsgegevens
De door de Deelnemend Groep, Family Fjoertoer of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemende Groep, Family Fjoertoer of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemende Groep, Family Fjoertoer of de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemende Groep/ Family Fjoertoer. 

Artikel 7: Reglement
Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement Fjoertoer Egmond.

3. Reglement individuele deelnemers

Artikel 1
De Fjoertoer Egmond is een recreatief wandelevenement zonder wedstrijdelement.

Artikel 2
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours.

Artikel 3
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. Wij vragen je tijdens onze wandelevenementen, zoveel en waar mogelijk, rechts te wandelen. Hierdoor kunnen we onduidelijkheid voorkomen op routes die niet volledig zijn afgesloten voor wandelaars.

Artikel 4
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 5
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wandeltocht te halen indien deze zich niet houdt aan dit Reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6
Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van aangelijnde en verlichte hond) en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 7
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 8
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 9
De feitelijke toewijzing van starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. Na de laatst aangegeven starttijd is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 10
De Deelnemer dient voor 23.00 uur gefinisht te zijn.

Artikel 11
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van Deelnemers.

Artikel 12
Het volgen van de wandeltocht in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 13
Het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.

Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.