Algemene voorwaarden en reglement Dam tot Damloop 2019

Inleiding

1. Algemene voorwaarden individuele deelnemers 2019

2. Reglement individuele deelnemers 2019

3. Algemene voorwaarden Businessloop 2019

4. Reglement Businessloop 2019

5. Algemene voorwaarden Goede Doelen 2019

6. Regelement Goede Doelen 2019

 

1. Algemene voorwaarden individuele deelnemers 2019

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren hardloopevenement: Dam tot Damloop en/of het hardloopevenement Damloop by night.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt. Bij de 10 Engelse Mijl Dam tot Damloop is dit 16 jaar. Bij de 5 Engelse Mijl Damloop by night is dit 14 jaar.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Deelnemers aan de 10 Engelse Mijl recreatieloop bij de Dam tot Damloop en Deelnemers aan de 5 Engelse Mijl Damloop by night mogen hun deelnamebewijs en startnummer overdragen of verkopen aan een andere loper.
2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd. Voor leden van Le Champion geldt dat bij schriftelijke annulering vóór 13 augustus 2019 er restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaats kan vinden. Na 12 augustus vindt er ook voor de leden van Le Champion geen restitutie plaats op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer.
2.5. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan Deelnemer plaatsvinden.
2.6. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.       
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).
3.7. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 4: Portretrecht
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video's of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en - mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven - voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Reglement
6.1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement Dam tot Damloop, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op damloop.nl.
6.2. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
6.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
6.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 7: Geschillen
7.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

2. Reglement Individueel Dam tot Damloop en Damloop by night

Dam tot Damloop 10 EM wedstrijdloop

Artikel 1
- De start van de Dam tot Damloop 10 EM wedstrijdloop voor mannen zal exact 6.04 min. later plaatsvinden dan de start van de vrouwen prominenten.
- Voor de eerste vijftien aankomende mannen en de vijftien eerst aankomende vrouwen is een geldprijs beschikbaar zijn.
- Indien door omstandigheden een geringe afwijkende marge ontstaat bij de starts van beide groepen dan zullen de prijzen toch beschikbaar zijn voor de allereerst aankomenden.
- Is door omstandigheden de afwijkende marge meer dan één minuut dan beslist de wedstrijdleiding over het verrekenen van de afwijkende tijd.

Artikel 2
- De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van de MYLAPS ThinTag chip.
- Bij de wedstrijdloop zijn de bruto-eindtijden (volgorde van aankomst) bepalend voor de uitslag.
- De bruto-eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.

Artikel 3
- In het geval van te lopen records en daaraan verbonden records maakt de organisatie ook gebruik van printtijden en hand geklokte tijden.
- De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd (conform artikel 165 van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie).

Artikel 4
- Deelnemers aan de wedstrijd mogen (overeenkomstig art. 240.8 van de IAAF) alleen van de door de Organisator ingerichte verzorgingsposten gebruik maken.
- Wordt op een andere locatie water, of een andere drank, aangenomen, dan kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 5
- Elke Deelnemer aan de wedstrijd die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen.
- Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement.
- Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 6
- De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
- Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Damloop by night 5 EM wedstrijdloop

Artikel 1
- Voor de eerste drie aankomende mannen en de drie eerst aankomende vrouwen is een geldprijs beschikbaar zijn.

Artikel 2
- De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van de MYLAPS ThinTag chip.
- Bij de wedstrijdloop zijn de bruto-eindtijden (volgorde van aankomst) bepalend voor de uitslag.
- De bruto-eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.

Artikel 3
- In het geval van te lopen records en daaraan verbonden records maakt de organisatie ook gebruik van printtijden en hand geklokte tijden.
- De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd (conform artikel 165 van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie).

Artikel 4
- Deelnemers aan de wedstrijd mogen (overeenkomstig art. 240.8 van de IAAF) alleen van de door de Organisator ingerichte verzorgingsposten gebruik maken.
- Wordt op een andere locatie water, of een andere drank, aangenomen, dan kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 5
- Elke Deelnemer aan de wedstrijd die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen.
- Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement.
- Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 6
- De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
- Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Voor alle deelnemers aan de Dam tot Damloop en de Damloop by night

Artikel 1
De Dam tot Damloop en de Damloop by night worden georganiseerd door de Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 2
De Dam tot Damloop en de Damloop by night worden gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3
- Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
- Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations  (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4
- De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
- Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11
- De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.
- De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12
- De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld.
- De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen.
- Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.
- Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.
- Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator.
- Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 13
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 14
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 15
Na vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 16
Bij deelname gelden de volgende limieten:

-Dam tot Damloop 10 EM: 120 minuten;
-Damloop by night 5 EM: 85 minuten;

- 2,2 km Miniloop: 25 minuten;
- 1,2 km Miniloop: 15 minuten;
- 0,6 km Miniloop: 10 minuten.

Artikel 17
De finish van de Damloop by night 5 EM sluit om 22.30 uur.

Artikel 18
De finish van de 10 EM sluit om 17.00 uur. Dit betekent dat de Deelnemer het 6 km punt om 15.32 uur; het 11 km punt om 16.16 uur en het 14 km punt om 16.42 uur moet hebben bereikt.

Artikel 19
- Iedere deelnemer die later bovengenoemde kilometerpunten passeert, zal onherroepelijk uit de wedstrijd/trimloop genomen worden.
- De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen Deelnemers naar de finish zorg dragen.

Artikel 20
Elke Deelnemer heeft recht op vervoer per bus tussen het Dam tot Dam Park en Amsterdam en tussen het Dam tot Dam Park en NS-station Zaandam hetzij voor hetzij na de loop.

Artikel 21
- Elke Deelnemer aan de Dam tot Damloop 10 EM heeft recht op vervoer van zijn/haar sportkleding van de start in Amsterdam naar de finish in Zaandam;
- Dit uitsluitend in door de organisatie verstrekte plastic tassen;
- De plastic tas moet duidelijk voorzien zijn van de kledingsticker van de deelnemer;
- De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van de kledingtassen.

Artikel 22
- Iedere deelnemer aan de Damloop by night kan zijn kleding afgeven op een locatie vlak bij start en finish;
- De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van kledingtassen.

Artikel 23
- De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
- Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 24
Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 25
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 26
- De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen.
- Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

3. Algemene voorwaarden Businessloop 2019

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: een door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren hardloopevenement Dam tot Damloop en / of het hardloopevenement Damloop by night.
b. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Team: een groep van ten hoogste tien Deelnemers.
d. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
f. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Bedrijven; Teams
2.1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:
a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
b. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
2.2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.
2.3. Per Deelnemend Bedrijf kan slechts één Team in de categorie Wedstrijd Businessloop Mannen en/of één Team in de categorie Wedstrijd Businessloop Vrouwen worden ingeschreven.
2.4. Per Deelnemend Bedrijf kan een onbeperkt aantal Teams in de categorie Recreatie Businessloop 10 Engelse Mijl en/of een onbeperkt aantal Teams in de categorie Recreatie Businessloop 5 Engelse Mijl worden ingeschreven (dit tot het bereiken van de deelnemerslimiet).

Artikel 3: Deelnemers
3.1. Deelnemers aan de 10 Engelse Mijl dienen op de dag van het Evenement de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Bij de 5 Engelse Mijl Damloop by night dient de deelnemer op de dag van het Evenement de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt.
3.2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld 21 dagen na factuurdatum volledig is voldaan en indien het Deelnemend Bedrijf akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3.3. Alleen bij schriftelijke annulering t/m 10 augustus 2019 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemend Bedrijf plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen worden in rekening gebracht. Bij annulering van 17 juni t/m 10 augustus 2019 wordt 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. Na 10 augustus 2019 wordt 100% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht.
3.4 De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden.  In dit geval zal aan Deelnemende Bedrijf 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde Runningshirts; deze zullen per post worden toegezonden. Indien het Evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde Runningshirts; deze zullen per post worden toegezonden.
3.5. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel: 4 Aansprakelijkheid
4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
4.5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.8 De Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).
4.7 De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 4 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 5: Portretrecht
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer/Deelnemend Bedrijf verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video's of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 6: Persoonsgegevens
De door een Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en - mits hiervoor op het inschrijfformulier door de het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven - voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer. Het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7: Reglement
7.1. Op de deelname door het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement Dam tot Damloop, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op damloop.nl.
7.2. Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
7.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
7.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 8: Geschillen
7.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

4. Reglement Dam tot Dam 10 EM en Damloop by night Businessloop 2019

Alleen voor wedstrijdteams Dam tot Damloop 10 EM

Artikel 1
De deelnemers van het wedstrijdteam zijn niet verplicht werkzaam te zijn bij het bedrijf/ de organisatie.

Artikel 2
-In Vrouwenteams mogen alleen vrouwen deelnemen;
-Zijn in een Vrouwenteam één of meerdere mannen opgenomen dan wordt het team niet in de uitslagen van de wedstrijdteams opgenomen;
-Het team komt dan niet in aanmerking voor een van de ereprijzen;
‚Äč-Het is wel toegestaan om vrouwen op te nemen in het heren team.

Artikel 3
Alle tien de Deelnemers dienen voor aanvang van de wedstrijd door de teamleider, door middel van de toegestuurde uitnodiging, aangemeld/ingeschreven te zijn in het team.

Artikel 4
Bij het niet voldoen aan in artikel 3 gestelde wordt het Team niet in de uitslag van wedstrijdteams opgenomen. Het Team en de Deelnemers komen niet in aanmerking voor een ereprijs.

Artikel 5
Wanneer geconstateerd wordt dat een Deelnemer niet bij het Bedrijf werkzaam is, wordt het hele Team gediskwalificeerd.

Artikel 6
-Wanneer de Organisator twijfelt of een Deelnemer bij een Bedrijf werkzaam is, zal ze dit aan het Bedrijf kenbaar maken.
-Het Bedrijf heeft hierna 5 werkdagen om dit te weerleggen.

Artikel 7
Wanneer een Bedrijf naar oordeel van de Organisator niet voldoende duidelijk heeft kunnen maken dat de Deelnemer bij het Bedrijf werkzaam is, zal tot diskwalificatie van het hele team worden overgegaan.

Artikel 8
-Er zijn ereprijzen voor Teams beschikbaar;
-Voor het teamresultaat worden de tijden bij elkaar opgeteld van de vijf snelste lopers van het team. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de 5e loper doorslaggevend;
-Het team met de laagste netto-totaaltijd is winnaar.

Artikel 9
-Er zijn individuele prijzen beschikbaar;
-Voor het toekennen van de individuele prijzen zijn de bruto-tijden (ofwel de volgorde van aankomst) doorslaggevend.

Voor elke deelnemer aan de Dam tot Damloop en de Damloop by night

Artikel 1
De Dam tot Damloop en de Damloop by night worden georganiseerd door de Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 2
De Dam tot Damloop en de Damloop by night worden gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3
- Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken;
- Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations  (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4
- De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze;
- Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11
- De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator;
- De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12
- De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld;
- De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen;
- Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is;
- Het mag niet worden afgesneden of gevouwen;
- Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator;
- Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 13
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 14
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 15
Na de vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 16
Bij deelname gelden de volgende limieten:

-Dam tot Damloop 10 EM: 120 minuten;
-Damloop by night 5 EM: 85 minuten;

- 2,2 km Miniloop: 25 minuten;
- 1,2 km Miniloop: 15 minuten; 
- 0,6 km Miniloop: 10 minuten.

Artikel 17
De finish van de Damloop by night 5 EM sluit om 22.30 uur.

Artikel 18
De finish van de 10 EM sluit om 17.00 uur. Dit betekent dat de Deelnemer het 6 km punt om 15.32 uur; het 11 km punt om 16.16 uur en het 14 km punt om 16.42 uur moet hebben bereikt.

Artikel 19
- Iedere deelnemer die later bovengenoemde kilometerpunten passeert, zal onherroepelijk uit de wedstrijd/trimloop genomen worden;
- De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen Deelnemers naar de finish zorg dragen.

Artikel 20
Elke Deelnemer heeft recht op vervoer per bus tussen het Dam tot Dam Park en Amsterdam en tussen het Dam tot Dam Park en NS-station Zaandam hetzij voor hetzij na de loop.

Artikel 21
- Elke Deelnemer aan de Dam tot Damloop 10 EM heeft recht op vervoer van zijn/haar sportkleding van de start in Amsterdam naar de finish in Zaandam;
- Dit uitsluitend in door de organisatie verstrekte plastic tassen;
- De plastic tas moet duidelijk voorzien zijn van de kledingsticker van de deelnemer;
- De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van de kledingtassen.

Artikel 22
- Iedere deelnemer aan de Damloop by night 5 EM kan zijn kleding afgeven op een locatie vlak bij start en finish;
- De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van kledingtassen.

Artikel 23
- De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers;
- Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 24
Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 25
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 26
- De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen;
- Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator in dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

5. Algemene voorwaarden Goeden Doelen 2019

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: een door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren hardloopevenement Dam tot Damloop en / of het hardloopevenement Damloop by night.
b. Deelnemend Goed Doel: een Goed Doel of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Team: een groep van ten hoogste tien Deelnemers.
d. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Goed Doel op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Goed Doel en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
f. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee een Deelnemend Goed Doel een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Goed Doelen; Teams

2.1. Deelnemende Goeden Doelen kunnen zijn:

a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
b. stichtingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
2.2. ANBI, een Goed Doel dient de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) status te hebben op moment van inschrijven.
2.3. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen stichtingen of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

Artikel 3: Deelnemers
3.1. Deelnemers aan de 10 Engelse Mijl dienen op de dag van het Evenement de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Bij de 5 Engelse Mijl Damloop by night dient de deelnemer op de dag van het Evenement de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt.
3.2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Goed Doel voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien het Deelnemend Goed Doel akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3.3. Alleen bij schriftelijke annulering t/m 10 augustus 2019 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemend Bedrijf plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen worden in rekening gebracht. Bij annulering van 17 juni t/m 10 augustus 2019 wordt 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. Na 10 augustus 2019 wordt 100% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht.
3.4 De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden.  In dit geval zal aan Deelnemende Goed Doel 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Het deelnemende Goed Doel houdt wel recht op eventueel bestelde Runningshirts; deze zullen per post worden toegezonden. Indien het Evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Het deelnemende Goed Doel houdt wel recht op eventueel bestelde Runningshirts; deze zullen per post worden toegezonden.
3.5. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel: 4 Aansprakelijkheid
4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. Het Deelnemend Goed Doel verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Goed Doel verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
4.5. Het Deelnemend Goed Doel vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Goed Doel van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.8 De Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).
4.7 De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 4 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 5: Portretrecht
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer/Deelnemend Goed Doel of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer/Deelnemend Goed Doel verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video's of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer/Deelnemend Goed Doel zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 6: Persoonsgegevens
De door een Deelnemend Goed Doel of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Goed Doel of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemend Goed Doel of de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en - mits hiervoor op het inschrijfformulier door de het Deelnemend Goed Doel of de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven - voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan het Deelnemend Goed Doel en de Deelnemer. Het Deelnemend Goed Doel of  de Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7: Reglement
7.1. Op de deelname door het Deelnemend Goed Doel en de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement Dam tot Damloop, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op damloop.nl.
7.2. Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
7.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer van het Deelnemend Goed Doel te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
7.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 8: Geschillen
8.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de het Deelnemend Goed Doel of de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

6 Reglement Dam tot Damloop 10 EM en Damloop by night Goede Doelen 2019

Voor elke deelnemer aan de Dam tot Damloop en de Damloop by night

Artikel 1
De Dam tot Damloop en de Damloop by night worden georganiseerd door de Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 2
De Dam tot Damloop en de Damloop by night worden gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3
- Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken;
- Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations  (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4
- De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze
- Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11
- De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator;
- De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12
- De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld;
- De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen;
- Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is;
- Het mag niet worden afgesneden of gevouwen;
- Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator;
- Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 13
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 14
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 15
Na de vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 16
Bij deelname gelden de volgende limieten:

- Dam tot Damloop 10 EM: 120 minuten;
- Damloop by night 5 EM: 85 minuten.

Artikel 17
De finish van de Damloop by night 5 EM sluit om 22.30 uur.

Artikel 18
De finish van de 10 EM sluit om 17.00 uur. Dit betekent dat de Deelnemer het 6 km punt om 15.32 uur; het 11 km punt om 16.16 uur en het 14 km punt om 16.42 uur moet hebben bereikt.

Artikel 19
- Iedere deelnemer die later bovengenoemde kilometerpunten passeert, zal onherroepelijk uit de wedstrijd/trimloop genomen worden;
- De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen Deelnemers naar de finish zorg dragen.

Artikel 20
Elke Deelnemer heeft recht op vervoer per bus tussen het Dam tot Dam Park en Amsterdam en tussen het Dam tot Dam Park en NS-station Zaandam hetzij voor hetzij na de loop.

Artikel 21
- Elke Deelnemer aan de Dam tot Damloop 10 EM heeft recht op vervoer van zijn/haar sportkleding van de start in Amsterdam naar de finish in Zaandam;
- Dit uitsluitend in door de organisatie verstrekte plastic tassen;
- De plastic tas moet duidelijk voorzien zijn van de kledingsticker van de deelnemer;
- De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van de kledingtassen.

Artikel 22
- Iedere deelnemer aan de Damloop by night 5 EM kan zijn kleding afgeven op een locatie vlak bij start en finish;
- De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van kledingtassen.

Artikel 23
- De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers;
- Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 24
Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 25
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 26
- De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen;
- Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator in dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.