ALGEMENE VOORWAARDEN BREAKOUT RUN NL

 

 1. Definities

   

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   

  1. Evenement: ‘’Breakout Run’’ welke georganiseerd wordt door Breakout Run B.V.

  2. Organisator: Breakout Run B.V. gevestigd te Oss waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan

  3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname

  4. Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement

    

   Deze algemene voorwaarde maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst.

    

 2. Deelname

   

  1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld voldaan is en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

  2. De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het evenement indien deze natuurlijke persoon tenminste de door de organisator vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de dag van het evenement. Een deelnemer die de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt, maar nog niet de leeftijd van 16 jaar, kan zich inschrijven voor de Family Run, wanneer zijn/haar ouder of wettelijk vertegenwoordig schriftelijk voorafgaand aan het evenement met de inschrijving en deelname akkoord gaat. Een Deelnemer die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, maar nog niet de leeftijd van 16 jaar, kan zich inschrijven voor Young Gangsters, wanneer zijn/haar ouders of wettelijk vertegenwoordig schriftelijk voorafgaand aan het evenement met de inschrijving en deelname akkoord gaat.

  3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

  4. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tot 5 dagen voor het Evenement, na toestemming van de Organisator en tegen een vergoeding van administratiekosten. De administratiekosten bedragen €5,00.

  5. Indien de Deelnemer aan de onderdelen: Day Run (8 &14KM) en Last Man Standing, bij inschrijving een annuleringsregeling heeft genomen, kan Deelnemer tot en met 1 mei 2020 kosteloos zijn reeds betaald inschrijfgeld en eventueel bestelde extra’s terugvragen. De betaling van annuleringsregeling (zijnde €5,00) worden niet gerestitueerd. Indien een Deelnemer van de Family Run of Young Gangsters is verhinderd aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaald inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daarvan, plaats. Wijziging naar een hogere afstand kan mits betaling van het verschil met de prijs van de hogere afstand.

  6. Verzoeken tot annulering na 1 mei 2020 worden niet meer in behandeling genomen.

  7. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, eventuele annuleringsregeling en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.

  8. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Uitzodering hierop is een eventueel besteld T-shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

  9. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstanden te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste vier volzinnen van lid 8 zijn hierop van toepassing.

  10. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

    

 3. Aansprakelijkheid

   

  1. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. Deelnemer is niet verplicht hindernissen te nemen die op het parcours door de organisatie uitgezet en is te allen tijde vrij te beslissen zijn/haar deelname te staken zonder opgave van redenen. Deelnemer aanvaardt de kans op schade die hij/zij lijdt als gevolg van het nemen van de hindernissen en dient zich te allen tijde bewust te zijn van de gevaren en risico’s van deelname. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

  2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

  3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

  4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

  5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

  6. Sponsors/Partners van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

    

 4. Portretrecht

   

  1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

    

 5. Persoonsgegevens

   

  1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

    

 6. Geschillenregeling

  1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut

 

 1. Artikel 7

7.1 Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

 

GENERAL CONDITIONS 2020 BREAKOUT RUN ENG

 

 

 1. < >

  Event : Breakout Run, which is organized by in any given year by the Organizer.

 2. Organizer: Breakout Run B.V., a company registered in Oss, with whom the participant enters into an agreement.

 3. Participant: The natural person who has registered to participate in the event and has been admitted to participate by the Event Organizer.

 4. Entry form: The form or website ages, which need to be completed in order to participate in the event

 5. Agreement: The agreement relating to participant’s participation in the Event.

 6. Organizer:

   

  These general conditions apply to all Agreements