Algemene Voorwaarden AMSTERDAMSE TRIATHLONS

Algemene Voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Amsterdam Sport Events BV, gevestigd te; Holendrechterweg 21B, 1191KT Ouderkerk aan de Amstel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 5212902. Hierna te noemen Amsterdam Sport Events.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: De door Amsterdam Sport Events in enig jaar te organiseren sportevenementen.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: de rechtspersonen (in deze Amsterdam Sport Events) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 12 jaar voor een sprintafstand, 16 jaar voor de Olympic Distance en 18 jaar voor de Half Distance te hebben bereikt.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk 7 dagen voor datum van het Evenement volledig is voldaan.

2.3. Annuleren

Voor onze sprintafstanden hebben we een speciale regeling. Wij bieden geen restitutie op het inschrijfgeld maar wel de mogelijkheid je inschrijving door te schuiven naar een andere sprintwedstrijd van Amsterdam Sport Events binnen 12 maanden. Deze regeling is geldig tot uiterlijk 7 dagen voor de betreffende wedstrijd. Wij vragen daarvoor €10 administratiekosten. Je kunt dit bedrag overmaken op onze rekening van Amsterdam Sport Events (IBAN: NL97ABNA0483987492) o.v.v. je naam en welke wedstrijd je stond ingeschreven en naar welke wedstrijd je wilt verplaatst worden. Stuur daarna een mail met je verzoek naar info@amsterdamsetriathlons.nl

2.4. startbewijs op andere naam zetten

Het is mogelijk om een betaald startbewijs over te zetten op iemand anders zijn naam. De kosten daarvoor zijn €10. Log hiervoor in op je eigen inschrijfomgeving, pas de gegevens aan en betaal het bedrag.

2.5. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten. Ook op de dag zelf kan het evenement op ieder moment stil gelegd worden en zelfs volledig gestopt op grond van uitzonderlijke omstandigheden (denk bv aan een overlijdensgeval, een aanslag of andere (natuur) ramp.)

2.6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan of ter plekke te stoppen, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

2.7. Wij maken gebruik van het tijdwaarnemingssysteem van Mylaps en Witte tijdregistratie chips. Als Deelnemer zelf geen Gele of Groene chip in eigendom heeft is hij verplicht de Witte chip te huren (€3,50 per wedstrijd). Deze worden voorgeprogrammeerd en doen het alleen voor die betreffende race. Deelnemer dient de Witte huurchip én het klittenbandbandje direct na de wedstrijd in te leveren door ze in de daarvoor betreffende bak te deponeren. Vergeet hij dit dan heeft deelnemer nog de mogelijkheid deze binnen 7 dagen na het Evenement op te sturen in een voldoende gefrankeerde envelop naar organisator (adres boven aan deze AV). Ontvangt Organisatie de Witte huurchip niet van Deelnemer retour dan zal Organisator bij Deelnemer €10 aan kosten in rekening brengen voor het verlies van de Witte chip. Met een eigen Gele chip kan Deelnemer gratis meedoen. Voor gebruik van de eigen Groene chip wordt €1,50 in rekening gebracht.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Deelnemer is d.m.v. wedstrijdlicentie of daglicentie van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) verzekerd tijdens de wedstrijd. Deze verzekering heeft een eigen risico van €1000 per geval. De verzekeraar van de NTB bepaalt per schadegeval of deze gedekt is. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Nederlandse Triathlon Bond ter zake van die schade uitkeert. Het eigen risico is ten aller tijden voor rekening van de deelnemer.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN

Amsterdam Sport Events heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door deelnemers na wijziging van de Algemene Voorwaarden betekent dat de klant akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.